Höstfibblans Samfällighet

Historik
Medlemsinfo
Om föreningen
Om föreningen

Om vår förening

Årsmöte – föreningsstämma

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ är Enligt stadgarna ska föreningsstämma hållas årligen under mars månad. Kallelsen ska skriftligen vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. I kallelsen ska det anges vilka ärenden som ska tas upp på stämman.

En dagordning är upprättad i stadgarna som ska följas på föreningsstämman.

Medlemmarna kan själva ge förslag på föreningens verksamhet genom att lämna en motion till styrelsen senast under januari månad.

 

Styrelsens sammansättning

Styrelsen leder och genomför föreningens verksamhet. Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma med en mandatperiod på två år. Stämman ska också utse ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Vi senaste föreningsstämman i mars 2007 valdes följande styrelse:

Sture Svahn– ordförande (nyval)
Linda Danielsson – sekreterare (nyval)
Kristina Mardelius– kassör (omval)
Richard Gustavsson- suppleant (nyval)

Björn Denker- suppleant (nyval)

Thomas Fridvall - Valberedningen

Ann-Sofi Pejler Carlsson - Valberedningen

HemNyheterFöreningenKontakta ossNyttiga länkar